Tri huyện lâu nay giá rẻ mà,
Ví vào tay tớ quyết không tha.
An Sơn tông giống người keo thực,
Bồ Thủy xưa nay của kiết à?
Đất nhị dễ thường lươn rúc ở,
Lửa nồng nên phải chuột đùn ra.
Ông mà giữ tính kiêu kỳ mãi,
Huấn đạo nguyên ông huấn đạo già!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here