Dưới bóng giăng tròn, tán lá xanh
Nhớ chăng? chăng nhớ? hỡi chăng mình?
Trăm năm ghi nguyện cùng non nước
Nước biếc non xanh một chữ tình

Hai câu đầu trong Tản Đà vận văn – toàn tập (NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945) in là:

Dưới bóng trăng tròn tán lá xanh
Nhớ chăng? Chăng hỡi? Hỡi cô mình?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here