Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc phần sau để hiểu các hoạt động trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập thông tin

Thông tin bạn cung cấp. Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp khi sử dụng Trang web. Nó có thể bao gồm thông tin được sử dụng để liên lạc hoặc nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ bưu chính của bạn.

Thông tin được thu thập tự động để cải thiện chất lượng của Trang web và quảng cáo hướng đối tượng.

Thông tin chúng tôi thu thập có thể được chúng tôi thu thập trực tiếp hoặc do nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác thu thập. .

Thông tin được sử dụng như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập từ bạn khi bạn sử dụng Trang web theo nhiều cách, ví dụ, cho mục đích gửi thông tin, để đáp ứng yêu cầu đăng ký của bạn, để cung cấp cho bạn các dịch vụ và liên lạc bạn yêu cầu.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin vị trí, bao gồm thông tin mà bạn cung cấp thông tin được thu thập trực tiếp hoặc tự động, để cung cấp cho bạn nội dung, dịch vụ và quảng cáo có liên quan.

Nếu bạn muốn giới hạn thông tin được thu thập tự động trong khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, hầu hết các trình duyệt cho phép bạn tắt một số chức năng cụ thể hoặc đặt cài đặt bảo mật thông tin cá nhân.

Thông tin được chia sẻ như thế nào

Chia sẻ với các công ty con, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho các công ty con hoặc bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà thầu bên thứ ba, cho mục đích quản trị Trang web.

Dữ liệu được thu thập có liên quan đến hiển thị quảng cáo

Chúng tôi hoạt động dựa trên Nguyên tắc tự quản trong ứng xử trực tuyến trong quảng cáo, bởi Liên minh quảng cáo số www.aboutads.info

Chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các kỹ thuật tương tự và / hoặc phần mềm phân phát quảng cáo của bên thứ ba, để tự động thu thập thông tin về người dùng trang web và các hoạt động của trang. và chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cùng với thông tin khác để hiển thị quảng cáo.

Web có dành cho trẻ em?

Trang web không có nội dung “người lớn”,  bạn có thể cho con bạn cùng thưởng thức. Trang web này không khác gì khi bạn ở đây. Phần của chúng ta, của chúng ta, một điều khác nhau.

Bảo mật

Thông tin tài chính yêu thích của bạn, trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chọn một trong những điều khác nhau, một điều khác nhau. Không có gì khác nhau khi bạn có thể sử dụng nó một cách an toàn và an toàn.

Cấu trúc liên kết trang

Trang web của chúng tôi có thể có sự kết hợp của các trang web và sự khác biệt của chúng. Khi bạn truy cập một trang web khi mua và các sản phẩm của họ

Admin